Synerga BV
Le Havre 118
5627 SW Eindhoven

Tel: 040-8200353
Fax: 040-8200354

Privacy Verklaring Synerga 2018

 

Synerga respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of die van anderen voor zover u die aan ons ter beschikking stelt (zoals bijvoorbeeld van uw partner, uw kinderen, uw personeel of uw relaties). Wat voor u in ieder geval van belang is om te weten is dat we persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken en beschermen.

 

Wat is nu precies het “verwerken” van gegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens omvat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Voorbeelden hier van zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. De wet ziet op zowel analoge als geautomatiseerde verwerkingsprocessen. 

Verwerken gebeurt dus al heel snel. Indien u ons een email stuurt, dan ontvangen (= verwerken) wij al een persoonsgegeven, namelijk uw email adres.

 

Verwerking van uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens of omdat u ons daarvoor (indirect) een verzoek heeft gedaan, of het vloeit voort uit een noodzakelijke verwerking ter uitvoering van de (pensioen-) overeenkomst en/of naleving van een wettelijke verplichting.

 

Een aantal voorbeelden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken:

-       Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website of op andere wijze worden gedaan.

-       Het adviseren en bemiddelen bij pensioenverzekeringen, lijfrenteverzekeringen en (lijfrente-)spaarrekeningen, etc.

-       Het communiceren via e-mail of telefoon met onze relaties.

-       Het communiceren met financiële instellingen zoals verzekeraars en banken.

-       Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude).

-       Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

-       Het controleren en/of informeren van verzekeraar(s) en/of andere financiële instellingen.

 

Welke gegevens verwerken wij zoal?

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn niet bij iedereen hetzelfde. Soms hebben wij wel uw bankrekeningnummer in ons bezit, soms ook niet. Hetzelfde geldt voor uw BSN. U kunt bij ons opvragen welke gegevens wij van u verwerken. De AVG maakt ook onderscheid in diverse categorieën van persoonsgegevens, bijvoorbeeld “normale” en “gevoelige”.

 

Persoonsgegevens (ook wel “normale persoonsgegevens”) die wij kunnen verwerken zijn:

-       voor- en achternaam, voorletters, tussenvoegsels

-       geslacht

-       geboortedatum

-       geboorteplaats

-       burgerlijke staat

-       adresgegevens

-       telefoonnummer(s)

-       e-mailadres(sen)

-       bankrekeningnummer

 

“Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens” die wij kunnen verwerken zijn:

-       burgerservicenummer (BSN)

-       identiteitsbewijs

-       gegevens van personen jonger dan 16 jaar (bijvoorbeeld van uw (stief-) kinderen

 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Synerga BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld maar tevens te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

  • Voor de normale persoonsgegevens geldt dat we deze bewaren zolang de overeenkomst duurt zodat we onze rol als adviseur van u of uw werkgever (in het geval van een pensioenovereenkomst) kunnen uitoefenen. Deze periode wordt verlengd met de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden, tenzij eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf zich tegen verwijdering verzetten.

  • Voor de gevoelige persoonsgegevens geldt dat we deze bewaren zolang als onze overeenkomst duurt. Na afloop van de overeenkomst verwijderen wij uw bijzondere persoonsgegevens, tenzij eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf zich tegen verwijdering verzetten.

 

 

Het gebruik van de website  www.synergabv.nl

Synerga heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Synerga van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, pensioenen, sparen, etc. Wanneer u klant bij ons wordt, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat u klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming geeft, of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienst staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars of banken verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Afhankelijk van de verleende diensten aan u en voor onze bedrijfsvoering kan het zijn dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze software/applicatie leveranciers, onze ICT-dienstverlener, of ons (direct) marketing bureau. Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor de doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit hebben wij vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten, waarin o.a. strikte geheimhouding is overeengekomen.

Op onze website kunnen social media buttons opgenomen zijn. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Wat zijn uw rechten?

U bent onze relatie, of uw werkgever is onze relatie. Wanneer uw gegevens door uw werkgever aan ons verstrekt worden, bijvoorbeeld in het kader van uw pensioenregeling, dan worden uw gegevens even zorgvuldig en op dezelfde wijze behandeld als van onze rechtstreekse relaties. Indien u onze relatie bent, dan heeft u het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. U dient zich te realiseren dat er een wettelijke grondslag kan zijn op grond waarvan wij uw gegevens mogen verwerken. Dit is met name bij pensioenregelingen het geval.

 

U heeft nog meer rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a)    U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b)    Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c)    Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.

d)    Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen, met uitzondering van die gevallen waarin een gerechtvaardigd belang van uw werkgever of van ons geschonden wordt (bijvoorbeeld bij de uitvoering van een pensioenovereenkomst).

e)    Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren 

f)     Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u op uw verzoek over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

Cookies

Via onze website worden alleen cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

 

Meer informatie

Misschien hebt u nog vragen over deze privacyverklaring, of over hoe wij met uw gegevens omgaan in het algemeen of over de AVG.

Blijft u dan vooral niet lopen met uw vraag, maar neem even contact met ons op. Wij zijn op de volgende manieren bereikbaar:

 

Op ons kantooradres: Le Havre 118, 5627 SW  Eindhoven

Via telefoon: 040-8200353 

Via email: ronald@synergabv.nl

Ronald Greefhorst is uw eerste aanspreekpunt als het om privacy gaat.

  

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De meest recente versie van onze privacyverklaring kunt u op onze website terugvinden. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

terug naar vorige pagina

 

Werkgevers

Werkgevers
Ga direct naar het werkgeversgedeelte

 

Accountants
Accountants
Ga direct naar het accountantsgedeelte

 

Verzekeraars
Verzekeraars
Ga direct naar het verzekeraarsgedeelte

 

Tussenpersonen
Tussenpersoon
Ga direct naar het tussenpersonengedeelte